Általános Szerződési Feltételek

Tartalom
Bevezetés és irányelvek

A ClanWeb.hu (Továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt:

 • Megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása minden ügyfelünk számára
 • Mind a saját, mind a mások rendszere és hálózata biztonságának biztosítása.
 • Megfelelés a hatályos törvényi rendelkezéseknek, jogszabályoknak.
 • Az Internet erőforrásainak védelme, azok felelős használatának serkentése.
 • Az egyéni felhasználókhoz kapcsolódó információk és tevékenységek bizalmasságának és biztonságának megőrzése. ÁSZF 3. pont

Nem figyeljük meg rendszeresen a felhasználók tevékenységét, kivévea rendszer és a vonalak kihasználtságát felmérő méréseket. Mindemellett erőfeszítéseinkkel az internet közösség jó állampolgárait támogatjuk és megfelelő válaszlépést teszünk, ha tudomásunkra jut szolgáltatásunk nem megfelelőhasználata. (pl. szerzői jogok védelme, vagy spam)
Amennyiben egy felhasználó tevékenysége megsérti a Szolgáltató szolgáltatási irányelveit, fenntartjuk magunknak a jogot a szolgáltatás, azonnali, előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Mi előnyben részesítjük a nem helyénvaló viselkedéssel kapcsolatban is az előfizetők tájékoztatását,figyelmeztetését és a felhívást a tevékenségen való változtatás szükségességére, azonban a Szolgáltatási Irányelvek súlyos megsértésének a szolgáltatás azonnali félbeszakítása és megszüntetése lehet az eredménye.
Bármilyen okból is nem megfelelő, vagy esetleg késlekedő a fellépésünk, hogy érvényre juttassuk elvárásainkat és ezeket az irányelveket, ez soha nem tekinthető jogfeladásnak a részünkről.
Ezáltal szeretnénk biztosítani a szerverteremben, illetve a szervereinken a "társbérlőként" működő Ügyfeleink nyugalmát, a folyamatos működést és a tényleges világszínvonalú szolgáltatást.

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1.1 A szolgáltatás tárgya a clanweb.hu oldalon (továbbiakban Oldal) kínált árucikkek, szolgálátatások. A ClanWeb.hu (Továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokatbitrosítja, az érvényes árlistában ésa jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
1.2 Az Oldalon feltüntetett árak és szolgáltatások nem kötelező érvényű ajánlattételnek minősülnek. A tájékoztatás nem teljeskörű.
1.3 A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Szolgáltató-val e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre magyar nyelven a Szolgáltató, valamint az Előfizető között.
1.4 A szolgáltatási szerződés létrejöttének a feltételei:

 • Elektronikus úton történő szerződés kötéshez szükséges a clanweb.hu weboldalon a kiválasztott szolgáltatás elektronikus úton történő megrendelése és/vagy a clanweb.hu oldalról letölthető megrendelőlap, beszkennelve e-mailben való eljuttatása a Szolgáltóhoz és ezzel a módszerekkel történő megrendelése. Mindkét módszer esetén szükséges az Előfizetői űrlap / dokumentum által adatok megadása az Előfizető részéről és a Szolgáltató általi visszaigazolás. A teljesítés feltételei a szolgáltatástól függően változhatnak, amelyről a Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt. Szerződés nem jön létre amennyiben harmadik féltől közvetített, vagy harmadik fél által biztosított szolgáltatásoknak a teljesítés megkezdése előttváltoznak a feltételei és azt a Felek nem fogadják el.
 • Az Előfizető részére online felhasználói fiókot nyit a Szolgáltató, amelyen keresztül az adatait és a megrendeléseit elérheti.
 • Az így megkötött szerződés a felek között írásbeli szerződésnek minősül, amelyeket a Szolgáltató elektronikusan tart nyilván és amely a létrehozott felhasználói fiókon keresztül az Előfizető részére hozzáférhető lesz. Az adatbeviteli hibákat ezen a felhasználói fiókon keresztül lehet azonosítani és javítani.
 • A szerződéskötés magyar nyelven lehetséges
 • A Szolgáltató az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózathasználati irányelveknek veti alá magát: http://www.iszt.hu/iszt/aup.html
 • A megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató úgy biztosítja, hogy a Szolgáltatáshoz szükséges hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető részére e-mailben elküldi.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett.A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, amelyek azonban nem haladhatják meg a naptári évente összesen a 72 óra időtartamot és nem tartoznak bele a 3. fél által biztosított szolgáltatások.
2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani.
2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. Ez alól kivételt képez a Rendszergazdai Szolgáltatás és Weboldaltervezés
2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek ezalól a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást nem biztosítani, az információt eltávolítani, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.5.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoldalomból eredő kizárólagos jogokat, vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése
2.5.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kártokozhat, vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra
2.5.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése (SPAM), valamint más felhasználók zaklatása. Előfizető esetleges gondatlanságábólvagy szándékosságból eredő SPAM küldés következményeiért (pl.: SPAM listára való kerülés) a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de minden tőle elvárható módon - külön költségek fizetése nélkül - megtesz az optimális szolgáltatás biztosításáért.
2.5.4 Tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
2.5.5 A 2001.véi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi védjegyoltalomból eredő jogsértésről szóló értesítés alapján
2.6 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, FPP stb., elvesztéséből szármató károkért. Az Előfizető teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
2.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ezalól a közvetített szolgáltatás (pl. Domain név) és a tövényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.
2.8 A szolgáltató nem jogosult a szolgáltatás teljesítését harmadik fél számára átadni.
2.9 A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsájtott, továbbított, tárolt, vagy hozzáférhetővé tett információért - az EKSZ. 8-12. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység fennállására utalnak.
2.10 Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében akkor nem felel a másáltal rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt, vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemér, ha lefolytatja az EKSZ. 13.§ szerinti eljárást. Nem felel az eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az EKSZ. 7-11.§ vagy a 13.§ szerint járt el.
2.11 A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan országokból való állandó elérhetőségért (az adott országokból való folyamatos ping-elésért), ahonnan általában az átlagosnál több hacker támadás, DOS támadás érkezik.(p.: Kína), mert sokszor kell több tartományt tiltani. Szintén nem vállal felelősséget a Szolgáltató azon esetben, ha egy harmadik szolgáltató hálózati bállításai meggátolják a csatlakozást.
2.12 A Szolgáltató nem SSL tanúsítvány kibocsátó, az SSL tanúsítványokat a Szolgáltató oldalán feltüntetett harmadik fél bocsájtja ki. A Szolgáltató az SSL-ekért vagy azok telepítéséért nem vállal felelősséget, de minden technikai eszközt az Előfizető rendelkezésére bocsájt, hogy az SSL-ek az éppen aktuális internetes normák, a különböző cégek és eszközök követelményeinek megfeleljen és ezeknek megfelelően telepítésre kerüljenek az Előfizető részéről. SSL tanúsítvány használatából, vagy annak érvényességének lejártából származó hátrányokért vagy károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
2.13 Az Előfizető célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításai esetén a Szolgáltató az Előfizető figyelmét erre köteles írásban felhívni. Amennyiben az Előfizető a felhívás ellenére írásban fenntartja utasításait, a Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja, illetve a szerződéstől vagy teljes, vagy részleges teljesítésétől elállhat, vagy az Előfizető kockázatára az Előfizető utasításait teljesítheti. Szolgáltató köteles az utasítás teljesítését megtagadni, amennyiben annak végrehajtása jogszabály megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét és vagyonát.
2.14 Szolgáltató jogosult egyoldalúan megszabni a szolgáltatás esetén a szolgáltatásokhoz kapcsolódó határidőket. Ammenyiben az Előfizető késedelembe esik (pl. domain késői meghosszabbítása) úgy a Szolgáltató jogosult az árlistában foglalt és korábban alkalmazott díjakon felül egyedi, külön díj kiszámlázására.
2.15 A Szolgáltató jogosult a felfüggesztésre, törlésre, inaktiválásra került szolgáltatások az Előfizető által kért visszaengedélyezésére egyedi, külön díjat meghatározni vagy a visszaengedélyezést megtagadni.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év minden napján.
3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez Előfizető oldalán szükséges hardver, szoftver, liszensz, telekommunikációs és emberi feltételeket biztosítani
3.3 Az Előfizető elismeri, hogy az internet több résztvevő hálózatból áll össze, amelyek külön tulajdonban vannak és nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt, ezért a Szolgáltató nem felelős olyan felmerülő károkért, amelyek a szolgáltatásnak a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok, vagy másinternet szolgáltatók tevékenysége miatt következik be (pl. üzemzavar, megszűnés okozta átmeneti, vagy tartós el nem érhetősége, más internet szolgáltatók által továbbított ügyfél adatok átviteli hibája, számítógépes vírusok, férgek, számítógépes szabotázsok és támadások).
3.4 Az Előfizető kártalanítja a Szolgáltatót és alvállalkozóit bármely harmadik személy általi követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt, amelyek
- a jelen ÁSZF-ből és az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek Előfizető általi megszegéséből;
- az Előfizető bármely ügyfelének, vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen (ideértve különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás használata során továbbított tartalomra vonatkozó, vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből eredő) követelésekből ered,
- a szerzői jog, vagy bármilyen szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből, becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető, megfélemlítő vagy zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből ered.
3.4.1 Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatáshoz biztosított erőforrási limiek olyan jellegű túllépése esetén, amely a Szolgáltató hálózatában, szerverében, infrastruktúrájában károsodást, kimaradást, teljesítményvesztést okoz, vagy a Szolgáltató más előfizetője számára a Szolgáltató szolgáltatásában teljesítménybeli, felhasználó-élménybeli csökkenést okoz, az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről - amely a Szolgáltatóra nézve pénz-visszafizetési kötelezettséggel nem jár - Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a szolgáltatást.Erőforrási statisztikát tárhely és VPS esetén a Szolgáltató biztosít, tárhely esetén a cPanel resource usage / erőforrás használatmenüpontja alattVPS esetén a VPS admin felületén.
3.4.2 Irányadó maximális tárhely erőforrás használat másodpercenként azokban a tárhely csomagokban, amelynél a clanweb.hu oldalon nincs ettől eltérő adat jelezve:
- Tárhely méret: Csomagban meghirdetett méretek
- Processzor használat: 3GHz
- Fizikai memória használat: 1024-2048 MB Nem egyenlő a php memory limittel, ami 192-256MB szervertől függően
- Virtuális memória használat: 4048 MB
- Egyidejű bejövő kapcsolat: 20 db / másodperc
- Tárhelyen futó összes kapcsolat a processzor felé: 100 db / másodperc
- I/O, merevlemez használat: 1024 KB/s
- Fájlszám (inodes): 200 000 db
- Forgalom: 200 000 MB / hónap

Ezen limiteket az Előfizetők közel 99%-a nem éri el, így őket gond nélkül kiszolgálja a Szolgáltató. Amely Előfizető tárhely használatához ez az erőforrás esetleg mégsem elég, ott a Cloud tárhelyek előfizetése jelenthet megoldást, ahol az oldalon feltüntetett külön erőforrások járnak. A Szolgáltató, a biztosított limitek eléréséből, túllépéséből és ennek következményéből eredő esetleges károkért felelősségetnem vállal. A limitek a cPanel admin felületen folyamatosan nyomon követhetőek.
3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
3.6 Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelemm, vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, a domain átregisztráció megakadályozására (pl.: register lock alkalmazása, auth kód visszatartása), további megrendelések teljesítésének megtagadására, törvényileg szabályzott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
3.7.1 Az Előfizető felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról kizárólag az Előfizető az Ügyféladmin felhasználói fiókjában megadott e-mail címéreküldértesítéseket. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 naptári napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni e-mailben, vagy az Ügyféladmin fiókjában. A bejelentés elmaradásából származott károkért az Előfizetőt terheli a felelősség.
3.7.2 A szolgáltatással kapcsolatos technikai és adminisztratív (beleértve a tulajdonváltást is) változtatásokat kizárólag az Előfizető Ügyféladmin fiókjából, vagy az Ügyféladminban megadott e-mail címről - visszaigazoló megerősítés kérésután- lehet kezdeményezni. A szolgáltatás esetén ez az e-mail cím az elsődleges azonosító, amely vitás esetben alkalmas a tulajdonos azonosítására. Domain név esetén azonban a 10. pontban jelzett szervezetek regisztrációs szabályzatai az irányadóak.
3.8 Az Előfizető elfogadja, hogy
(Magyarázat: Az oldalak nagyon nagy része ezeket a feltételeket gond nélkül teljesítik, így ez csak nagyon kevés oldalt érint. A limitek oka az, hogy túllépés esetén a szerver és a többi weboldal elérhetetlenné válhat. Természetesen amennyiben egy tervezett ésidőszakos nagyobb terhelés várható, érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, hogy a limiteket tudjuk-e időszakosan megnövelni.)
3.8.1 Nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
3.8.2 Nem futtathat IRCD, vagy daemions típusú alkalmazást
3.8.3 Nem használhatja a szolgáltatásokat TOR vagy egyéb hasonló szolgáltatásokon keresztül
3.8.4 Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot
3.8.5 Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
3.8.6 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben
3.8.7 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, programokat, alkalmazásokat:
- "Phising" oldalakat
- Videómegosztó ("youtube-féle") weboldalakat
- Ingyenes játékmegosztó oldalakat
- IRC Szkriptek/Bots
- Proxy Szkriptek/Anonymizers
- Kalóz Szoftverek/Warezok
- Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
- AutoScurf/PTC/PTS/PPC oldalak
- IP Scanners
- Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
- Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
- Spam szkriptek, mail bombers
- Banner kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
- Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
- File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
- Kereskedelmi jellegű autido-video streaming
- Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
- High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
- Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, SecondLife/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
- Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
- Prime Banks Programok
- Lottó oldalak
- MUDs/RPGs/PPBGs
- Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
- Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
- Közerkölcsbe ütköző, illetve pornográf oldalakat
- Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
- Fórumok, amely linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról, tartalmakról
- Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org, escrow-fraud.com)
- Mailer Pro
3.8.8 Nem futtathat játék szervereket
3.8.9 Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
3.8.10 PHP include-okra csak így hivatkozhat: "include.php" és nem "http://domainnev.hu/include.php"
3.8.11 Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása
3.8.12 Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben oldal harmadik fél érdekeit sérti és/vagy büntetőeljárás van folyamatban a weboldalán tárolt adatok miatt és erről a Szolgáltató értesítést kap, a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül a domain és/vagy tárhely szolgáltatást szüneteltetheti az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően.
3.9 Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat
3.10 Az Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldalaáltal használt rendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a Szolgáltató tájékoztatja.
3.11 Az Előfizető által használt tárhely és tartalmának (fájlok, levelek, stb.) mentése az Előfizető feladata, amelyre több lehetősége is van (cPaneles felületen adatmentés, Softaculous által telepített rendszerek Softaculous-on keresztül történő adatmentése FTP-n és phpMyAdminon keresztüli adatmentés, esetleges weboldalakba (pl. CMS) épített adatmentés. A Szolgáltató szerver oldali adatmentést a szolgáltatáson kívüli díjköteles lehetőségként biztosítja, napi, heti, havi és esetlegesen ennél sűrűbb időszakonként, de ennek elmaradásáért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
3.12 Az Előfizető számára a Szolgáltató hozzáférést és kiszolgáló rendszereket biztosít. Amennyiben az Előfizető ezek segítségével a megfelelő beállításokat nem tudja elvégezni és a Szolgáltatótól kéri a beállítások elvégzését, a Szolgáltató jogosult ezért munkadíjat felszámolni, melynek díja 2.000 Ft + áfa / óra.

4. VPS Szolgáltatás

4.1 A VPS szolgáltatás lényege, hogy az Előfizető egy osztott szerveren az adott technológiának megfelelően a Szolgáltató weboldalán feltüntetett VPS csomagok alapján limitált virtuális szerver hozzáférést kap. A virtuális szervert üzemeltető szerver hardware és hálózati fenntartását, üzemeltetését a Szolgáltató vállalja.
4.2 A VPS hozzáférést csak az Előfizető jogosult használni, harmadik fél részére át nem ruházhatja, tovább nem értékesítheti, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásos felhatalmazást ad. Saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé. A VPS szolgáltatás használatáért és a VPS tárhelyen elhelyezett tartalmakért kizárólag az Előfizető felel.
4.3 A VPS konfigurálása, karbantartása az Előfizető feladata, kivéve amennyiben a Szolgáltatótól az Előfizető VPS üzemeltetési szolgáltatásokat vagy Rendszergazda Szolgáltatást külön díjért igénybe vesz. Enélkül a szolgáltató nem nyújt technikai támogatást a VPS szolgáltatáshoz.
4.4 A VPS szolgáltatást kiszolgáló szerver processzor kihasználtsága az Előfizető által használt alkalmazások következtében tartósan és ismétlődően nem haladhatja meg a Szerver teljes CPU idejének 90%-át. Ezen értéknél a Szolgáltató jogosult korlátozni a Szolgáltatást.
4.5 Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen következményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú végleges felfüggesztésre.
4.6 a VPS-t igénybe vevő Előfizető számára kedvezményes domain regisztráció és hosszabbítási ár jelenleg nem érhető el.
4.7 A magas rendelkezésre állás esetén a garantált rendelkezésre állás havi szinten minimum 99,9%, amelyre az ÁSZF 16. pontja ad további rendelkezést.
4.8 A Szolgáltató a VPS_hez biztosított operációs rendszer sablonok (ún. templatek) működéséért és a használatukból eredő esetleges károkért nem vállal felelősséget.
4.9 A Szolgáltató VPS-hez adatmentést csak külön ájánlatkérés és díjazás keretében biztosít. AVPS fájljainak és tartalmának mentése az Előfizető feladata. A Szolgáltató díjmentesen kizárólag rendszer-pillanatképnek képfájljában (image) történő adatmentést készít, amelyet egy-az-egyben, az előző VPSadatokat felülírva - futó VPS és készített adatmentés dátuma között lévő módosítások elvesztésével- lehet visszaállítani, fájlonként nem. A Szolgáltató adatmentésének elmaradásáért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem válla, így az oldalon és jelen ÁSZF-ben is felhívja az Előfizető figyelmét a megfelelő, egyedi adatmentés készítésére.
4.10 A Szolgáltató a VPS limitek eléréséből, túllépéséből és ennek következményeiből fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

5. Rendszergazda Szolgáltatás

5.1 Előfizető külön egyedi igény alapján rendelhet menedzselt szolgáltatásokat a szerver bérlet vagy VPS szolgáltatás mellé, vagyis olyan rendszergazdai szolgáltatást, amely által a Szolgáltató telepít, beállít, konfigurál szoftvereket. Ezen szolgáltatás részletei és árai a ClanWeb.hu Rendszergazda Szolgáltatások aloldalán találhatóak vagy a két fél között létrejött egyedi írásbeli (email vagy szerződés) megállapodásban leírtak szerint történik. Bárminemű szóbeli és korábbi megállapodás vagy írásban a Szolgáltató által nem visszaigazolt egyeztetés érvényét veszíti.
5.2 Eseti, egyszeri rendszergazdai szolgáltatásokra Szolgáltató 48 órás garanciát vállal, kivéve ha harmadik fél vagy Előfizető részéről a Szolgáltató által elvégzett konfigurációt / beállítást / telepítést (stb.) bármilyen befolyás vagy módosítás érte. A garancia az eredeti konfiguráció / beállítás / telepítés elvégzését tartalmazza.
5.3 Előfizető reklamációja kizárólag akkor érvényes a Szolgáltató által elvégzett munkákkal kapcsolatban, amennyiben Előfizető érvényes írásbeli megállapodást vagy ennek hiányában érvényes, Ügyféladmin rendszerben felvezetett (tehát sorszámmal ellátott) Szolgáltató által visszaigazolt jóváhagyott levelezésben egyértelműen és félreérthetetlenül szerepel az a rendszergazdai munka amivel kapcsolatban reklamációt igényel és nem telt le még a munkától számított 48 óra. Előfizető részéről nem pontos vagy hiányos fogalmazásból, leírásból eredő következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5.4 Szolgáltató jogosult a rendszergazdai / menedzselési igényeket indoklás nélkül megtagadni. Ez általában olyan rendszereknél fordul elő, amit nem Szolgáltató, hanem harmadik fél vagy Előfizető helyezett üzembe és kockázatos a rendszerbe történő munka Szolgáltató részéről.

6. A Szerződés Időtartama, Felmondás

6.1 A szolgáltatási szerződés a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól és rendes felmondással fel nem mondható, csak az Előfizető és a Szolgáltató közös megegyezésével szüntethető meg. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés rendkívüli felmondása az ÁSZF Előfizető általi megszegése esetén lehetséges a Szolgáltató részéről, azonnali hatállyal, amely esetben az Előfizetői fizetési kötelezettsége továbbra is fent áll. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.
6.2 Havi előfizetés esetén – amennyiben külön megállapodás nem született Felek között határozott időtartamról – a szerződés felmondási határideje mindkét fél részéről 30 nap. Negyedéves, féléves éves vagy hosszabb időtartamú szerződés esetén a felmondási határidő 30 nap.

7. ÁSZF változásai, Árváltozások

7.1 A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát.
7.2 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban erről köteles tájékoztatni az Előfizetőt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZFnek a honlapján történő közzétételével vagy emailben. Előre kifizetett határozott idejű és teljesítés alatt álló szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

8. A szerződés hatálya

8.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
8.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
8.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést – a jogszabályok és a jelen ÁSZF által szabályozott eseteken kívül - meg kívánná szüntetni, köteles a Szerződés határozott időtartamának a lejártáig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés megszüntetésekor egy összegben megfizetni. A megszüntetés kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
8.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF-et megszegi.
8.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
8.6 A Szolgáltató automatikus felmondásnak veheti azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybe vett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén).

9. Domain regisztráció

9.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)
9.2 Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl. nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
9.3.1 Előfizető köteles aláírt igénylőlapot biztosítani. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre. A domain alatti tartalomért és a megadott adatokért az Előfizető büntetőjogi felelősséget vállal.
9.3.2 Előfizető felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési kötelezettségének és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.
9.4 A Szolgáltató felé az Előfizető kötelező jelezni, ha a befizetés után a domain regisztrációs papírokat vagy az elektronikus regisztrációta Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.
9.5 A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.
9.6 Előfizető elfogadja, hogy a domain.hu hatályos szabályzata alapján a .hu domain csak évente hosszabbítható meg a Szolgáltató által, még ha Előfizető több évre ki is fizette a regisztrációs költséget. Előfizető kötelezi magát arra, hogy ez idő alatt a domaint nem regisztrálja át másik szolgáltatóhoz, hogy a domain hosszabbítás, megújítás a Szolgáltató által teljesíthető legyen. Amennyiben Előfizető mégis másik regisztrátohoz viszi át a domain nevet, ezzel kijelenti, hogy véglegesen lemond mindenféle pénzügyi és egyéb követeléssel a Szolgáltató felé.
9.7 Előfizető tudomásul veszi, hogy - .hu hazai rendszer sajátossága miatt - a több évre szóló domain hosszabbítást kizárólag a Szolgáltató adatbázisába vezeti fel, a hazai regisztrációs rendszer (HUREG) csak évenkénti megújítást tud végezni. Előfizető elfogadja, hogy a korábban Szolgáltató részére megfizetett hosszabbítási díj nem jár vissza Előfizető részére akkor sem, ha a domain nevet a kifizetett időtartam közben másik regisztrátorhoz viszi, vagy annak megszüntetését kéri
9.8 Szolgáltató egyoldalúan bevezetheti a domain nevek automatikus meghosszabbítását, amit azonban köteles legalább a domain név lejárati időpontja előtt 30 nappal Előfizető részére jelezni és az automatikus hosszabbításának kikapcsolásának lehetőségét Előfizető részére elérhetővé tenni.

10. Egyebek

10.1 A Jelen ÁSZF-ben nem szabályzott kérdések vagy információk esetén a Szolgáltató weboldalán (www.clanweb.hu) feltüntetett információk a mérvadóak olyan módon, mintha ezek az ÁSZF tartalmai lennének.
10.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok (így különösen a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet) továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
10.3 Jogvita esetén a felek törekszenek a felek közti - peren kívüli - megegyezéshez, amennyiben ez nem lehetséges, alávetik magukat a Salgótarjáni Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Salgótarjáni Békéltető Testület vagy a Salgótarjáni Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály kizárólagos döntésének.
10.4 A jelen ÁSZF-nek más nyelvre történő fordítása esetén, amennyiben annak értelmezésével kapcsolatban a felek között vita alakulna ki, a magyar nyelvű változat tartalma az irányadó.
10.5 Amennyiben jelen szerződésben egy adott témában ellentmondás tapasztalható, úgy minden esetben a legkorábban (vagyis a legkisebb sorrendben elől lévő) előforduló kikötés az érvényes.
10.6 Jelen ÁSZF elfogadásával minden Felek között történt előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodás érvényét veszíti.
10.7 Az ISzT által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) az Előfizető magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.
10.8 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem hat ki a szerződés ill. az érintett pont egészének érvénytelenségére
10.9 Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszonya alatt, illetve annak bármilyen okból történő megszűnését követő 12 hónapon (1 éven) belül közvetve, vagy közvetlenül bármilyen típusú munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatja a Szolgáltató munkavállalóját, akkor Előfizető a munkavállaló Szolgáltatónál töltött utolsó 12 hónap havi átlagfizetésének tízszeresét köteles Szolgáltatónak megfizeti az arra irányuló felszólítás kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül közvetítési díj jogcímén.
10.10 Szolgáltató a ClanWeb.hu és kapcsolódó weboldalain lévő esetleges elírásokért, hibákért felelősséget nem vállal.

11. Vis major

11.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
11.2 Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely az Előfizető gondatlanságára vezethető vissza és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.
11.3 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
11.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

12. Pénz-visszafizetési garancia, elállási jog

12.1 15 napos tárhely visszafizetési garancia: A megrendelt tárhely szolgáltatásra a Szolgáltató a megrendeléstől számított 15. napig a megrendelt tárhely szolgáltatásért kifizetett összeget teljes mértékben visszatéríti, amennyiben azt a Megrendelő kéri, kizárólag azon esetben, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatáshoz kapott ingyenes ajándékokat nem használta fel. Amennyiben az ajándékok felhasználásra kerültek, az ajándék értékét a visszafizetésnél a Szolgáltató levonhatja, maximum a visszafizetendő díj 100%-ig. Minden olyan más esetben, amikor az esetleges visszatérítés oka a szerződésben foglaltak szerint nem a Szolgáltató hibájára vezethető vissza, illetve a megrendelést számított 15. napon túl ezen kérésekkel szemben a Szolgáltató minden felelősséget elhárít és a követelést nem teljesíti.
12.2 A Szolgáltató a honlapon feltüntetett feltételek mellett biztosít lehetőséget azon szolgáltatások tesztelésére, amelyiknél ezt a weblapon feltüntette.
12.3 Akciós szolgáltatások összevonása, együttes igénybevétele nem lehetséges
12.4 Előfizető kérése alapján Előfizető számára végzett egyedi vagy rendszergazdai szolgáltatás (szerver, VPS telepítés, konfiguráció) díja nem visszatéríthetőek.

13. Sablonok

13.1 A Sablonok a Szolgáltató tulajdonát képező adatbázis, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvényt módosító 2001. évi LXXVII törvény védelme alá tartozó gyűjteményes mű.
13.2 A Szolgáltató JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
13.2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott a Sablonok biztosítására a fizetéstől számított 72 órán belül.
13.2.2 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a felhasználó felé kiszámlázni. A Számlázás a megrendelés utáni 8 napon belül történik
13.2.3 A Szolgáltató a sablonok felhasználásáért felelősséget nem vállal. A harmadik féltől beszerzett Sablonokért kizárólag a harmadik felet lehet felelősségre vonni.
13.3 Az Előfizető JOBAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
13.3.1 Előfizető jogosult az általa megrendelt sablonok szerkesztésére, használatára.
13.3.2 Előfizető jogosult a Sablonokat kötöttség nélkül felhasználni és azt az ide vonatkozó jogszabályok (VI. pont) és 3.5 pont szerint továbbértékesíteni.
13.3.3 Előfizető köteles a Sablonok igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani
13.3.4 Előfizető a Sablonokat kizárólag saját felelősségére használhatja
13.3.5 Előfizető a sablonokat kizárólag egyenként, illetve maximum 500 db-os kiszerelésben értékesítheti tovább. Több 500 db-os kiszerelés továbbértékesítésére ugyanazon 3. félnek nem jogosult.

14. Panaszkezelés

14.1 A Panaszügyintézés kizárólag elektronikus úton történthet a http://clanweb.hu/contact.php felületen.
14.2 A panaszkezelés módja:
Amennyiben az Előfizetőnek az előfizetői szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos panasza, reklamációja van, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához kell fordulnia elektronikusan e-mailben. Az ügyfélszolgálat a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és ennek eredményéről az Előfizetőt értesíti. Ha az Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról szóló elektronikus levelezés másolati példányát az Előfizető részére átadja. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén pedig a Szolgáltatónak az Előfizetőt írásban kell tájékoztatnia arról, hogy mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, megjelölve az illetékes hatóság illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos- és internetes elérhetőségét valamint a levelezési címét.

15. Hibabejelentés

Előfizető technikai hibabejelentést az Támogatás oldalon jelenthet be, amely mindkét fél számára bármikor nyomon követhető. Szolgáltató köteles - akár automatikus e-mail formájában - 24 órán belül reagálni és visszajelezni. Szolgáltató bár minden tőle telhetőt megtesz a hiba orvoslására, azonban amennyiben az nem a szerver hibájához vagy a szolgáltatott keretrendszeren belüli rendes működéshez köthető, nem vállal felelősséget a hiba kijavításáért.

16. Záradék, Ajándékcsomag kiegészítés és "199" garancia tárgya

16.1 Akciós ajándékcsomag kiegészítés és szabályzat:
16.1.1 Szolgáltató, a Szolgáltatótól független, harmadik fél oldali szolgáltatásokhoz biztosít úgynevezett ajándékokat vagy kedvezményre jogosító kuponkódokat, amennyiben Előfizető a Szolgáltatónál a Szolgáltató weboldalán lévő érvényben lévő feltételeknek megfelelően új szolgáltatást rendel vagy hosszabbít.
16.1.2 A harmadik fél általi szolgáltatások: Webkontroll.hu , Szamlazz.hu, Etarget.hu, G-data, Tdrive. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a harmadik fél által részére tudomására hozott információkat az ajándékok vagy kedvezményre jogosító kuponkódokat felhasználásával kapcsolatban, de a harmadik fél által biztosított szolgáltatásokért felelősséget nem vállal, ügyfélszolgálatot ezekhez nem biztosít
16.1.3 Előfizető az ajándékok felhasználásával elfogadja a ClanWeb.hu és Harmadik fél szabályzatát. Sok esetben csak a harmadik fél szempontjából új ügyfelekre érvényes az ajándék, ezt Szolgáltató jelzi a felhasználhatóságnál, ahol ez hiányzik kérjük vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval vagy a harmadik féllel.
16.1.4 Az ajándékok vagy kedvezményre jogosító kuponkódok másra nem cserélhetőek be, készpénzben sem igényelhetőek.
16.1.5 T-Drive esetén a mentett és T-Drive szolgáltatásban elhelyezett fájlokért, azoknak elvesztéséért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
16.2 A "199" garancia tárgya és érvényesítése
A "199" garancia a Szolgáltató azon Ügyfelei részére érvényes, akik 2019. július 15-e után igényelnek új tárhelyet és ezáltal a legújabb szerverekre kerülnek, amik speciálisan erre a célra lettek kialakítva. A "199" garancia azt jelenti, hogy a Szolgáltató garantálja azon új Ügyfelei részére, akik 2011. március 22-a után rendelik a tárhelyet, hogy rajtuk kívül maximum 198 Ügyfél, azaz összesen 199 Ügyfél szolgáltatásai lesznek eltárolva az adott szerveren. Mivel ezen tény igazolása csakis teljes szerver oldali hozzáféréssel igazolható, a Szolgáltató ezen adatokat meghatározott időközönként közjegyző jelenlétében hitelesíti, így teszi biztossá Ügyfelei számára a garancia betartását. Szolgáltató továbbá lehetővé teszi Ügyfelei számára, hogy amennyiben úgy véli, - kizárólag a garanciában részt vevő szervereken élő szerződésben lévő Ügyfél számára - hogy a garancia nem teljesül, kérhessen soron kívüli hitelesítést egy mindkét fél által elfogadott közjegyzőnél és időpontban. Amennyiben a garancia esetlegesen nem teljesült, úgy a közjegyzői díjat a Szolgáltató fizeti és az Ügyfél számára jóváírja a nem teljesülés teljes időpontját úgy, hogy az időtartammal meghosszabbítja az Ügyfél tárhely szolgáltatásának idejét. Amennyiben a garancia teljesült, a közjegyzői díj az Ügyfelet terheli. Egy hónapban csak egy meghatározott és/vagy soron kívüli közjegyzői hitelesítés történhet. Egy Ügyfél (a tárhely csomagok adottságai miatt) természetesen több domainnal esetleg tárhellyel is rendelkezhet. Az Ügyfél meghatározás kizárólag normál tárhely szolgáltatással rendelkező, élő tárhely szerződéssel rendelkező Ügyfelet jelent

Kelt: Salgótarján, 2019. 06. 27
utolsó módosítás: 2019. 06. 27